Belgium

Belgium


 

Help mee om Europese zoogdieren te beschermen en doneer nu

De Europese Zoogdier Stichting is een langjarig project gestart, Europese Zoogdieren op de kaart, en vraagt jouw hulp om dit doel te bereiken.

De doelstellingen van dit project zijn:

1. Het vaststellen en vastleggen van de ca. 270 Europese zoogdiersoorten, die voorkomen in een gebied van ca. 11.442.500 km2, en, door gebruik te maken van deze data, in 2024 een Atlas van de Europese Zoogdieren te publiceren (2e editie). In de Atlas komt een kleurenfoto van elke soort, een verspreidingskaart en een korte tekst met informatie over de soort, geschreven door soortspecialisten. Het kennen van de verspreiding van soort is essentieel voor een goede bescherming.

2. En tegelijkertijd het stimuleren en bevorderen van de wetenschappelijk onderzoek naar zoogdieren in Europa.

Het project wordt geleid door een stuurgroep van 11 professionele onderzoekers en natuurbeschermers die de activiteiten coördineren van 42 Nationale Coördinatoren. De Nationale Coördinatoren overzien alle activiteiten op het nationale niveau, met name zoogdierinventarisaties. Duizenden mensen in heel Europa verzamelen gegevens en dragen bij aan dit project.

Sponsoring is hard nodig om wildcamera’s of sporenbuizen te kunnen kopen en andere kosten te kunnen dekken. Dit is al helemaal het geval voor onderzoekers in landen waar de nationale regering geen steun biedt, maar waar wel een enorm diversiteit aan soorten leeft waarvan het grootste deel (ernstig) bedreigd.

Als je de wil helpen om de Europese zoogdieren te beschermen, doe dan nu een gift!

Help to protect Europe’s mammals by

Aidez à protéger les mammifères d’Europe en faisant un don maintenant

La Fondation européenne pour les mammifères (Europaen Mammal Foundation) a lancé son nouveau projet de grande envergure et à long terme, European Mammals on Maps, et fait appel au financement participatif pour l'aider à atteindre ses objectifs.

Les objectifs du projet sont de :

1. déterminer la répartition d'environ 270 espèces de mammifères en Europe sur une superficie de 11 442 500 km² et, à l'aide de ces données, publier l'Atlas des mammifères d'Europe (2e édition) en 2024. Dans l'Atlas, pour chaque espèce, seront présentés une belle photo couleur, une carte de répartition et un court texte contenant des informations intéressantes sur l’espèce rédigé par un spécialiste. Connaître la distribution des espèces est essentiel à leur protection.

2. parallèlement, stimuler l’intensification de la recherche scientifique sur les mammifères en Europe.

Le projet est géré par un Comité de Pilotage composé de 11 scientifiques professionnels et responsables de la conservation, qui coordonnent le travail des Coordinateurs Nationaux dans 42 pays. Les Coordonnateurs Nationaux supervisent les travaux menés au niveau national, principalement le suivi des mammifères. Des milliers de personnes à travers l'Europe contribuent à la collecte des données.

Il est urgent de parrainer l'achat de matériel tel que des caméras pour la faune ou des détecteurs de chauves-souris pour identifier la présence de mammifères et pour couvrir d'autres coûts. Cela est particulièrement vrai pour aider les scientifiques de pays dans lesquels l’aide gouvernementale est insuffisante, mais qui possèdent la plus grande diversité d’espèces de mammifères, dont beaucoup sont en voie de disparition.

Si vous voulez aider à protéger les mammifères d’Europe, faites un don maintenant!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top