Luxembourg

Luxembourg

Hëllef mat engem Don di europäësch Mamendéieren ze schützen

Die europäësch Mamendéierestëftung (European Mammal Foundation) huet ee laangfristegen a groussflächege Projet lancéiert, “European Mammals on Maps” (Europäësch Mamendéieren op Kaarten) a mécht en Opruff un de Public fir ze spenden, fir dass d’Ziler kënnen erreecht ginn.

D’Ziler vum Projet sinn:

1. d’Verbreedung vu ronn 270 Aarten an Europa ze kartéieren, op enger Gesamtfläch vun 11.442.500 km², a mat deenen Donneën den Atlas vun den europäësche Mamendéieren (2. Editioun) 2024 ze publizéieren. An deem Atlas wäert fir all Aart eng faarweg Foto, eng europäësch Verbreedungskaart an e kuerzen Text mat interessanten aktuellen Informatiounen, dee vun engem Expert vun där Aaart geschriwwen as, drakommen. E gutt Wëssen iwwert d’Verbreedung vun Mamendéieren ass eng wichteg Basis fir se ze schützen.

2. gläichzäiteg e Stimulus ze sinn fir d’Fuerschung op Mamendéieren a fräier Natur an Europa massiv an d’Luucht ze schrauwen.

De Projet gëtt geleed vun engem Comité de pilotage vun 11 professionnelle Wëssenschaftler an Naturschutzmanager, dorënner och ee Lëtzebuerger, di onentgeltlech schaffen an d’Aarbecht vun den Nationale Coordinateuren an 42 Länner coordinéieren. Di National Coordinateure këmmeren sech an hierem Land drëms, dass d’Verbreedungsdonneeë gesammelt ginn. A ganz Europa schaffe puer Dausend Leit un deem Projet.

Et gëtt dringend Sponsoring gebraucht fir z.B. Material wéi Wëldcameraen ze kafen, fir d’Presenz vu Mamendéieren ze detektéieren, an aner Käschten ze decken. Dëst ass virun allem wichteg fir Wëssenschaftler ze ënnerstëtzen an deene Länner, wou et vun offizieller Säit u Support feelt, déi awer oft di gréissten Diversitéit un Aarten hunn, vill vun hinnen bedrot.

Du wells hëllefen di europäesch Mamendéieren ze schützen? Da maach een Don!

Help to protect Europe’s mammals by

Helfen Sie mit Ihrer Spende die europäischen Säugetiere zu schützen

Die Stiftung Europäische Säugetiere startet ein Langzeit- Großprojekt „Kartierung der europäischen Säugetiere“. Die Finanzierung dieses anspruchsvollen Vorhabens soll durch crowdfunding erfolgen.

Die Projektziele:

1. Erforschung der Verbreitung von ca. 270 europäischen Säugetierarten auf einer Fläche von 11.442 500 km2 und Darstellung der Ergebnisse im Atlas der europäischen Säugetiere (2. Auflage). Der Atlas wird 2024 erscheinen. Die Darstellung jeder Art wird außer einer Verbreitungskarte ein Farbfoto und einen kurzen Text mit interessanten Informationen, der von Fachleuten verfasst wird, enthalten. Ohne Kenntnis ihrer Verbreitung kann eine Art nicht geschützt werden.

2. Anreiz zur Verbesserung der Erforschung der Säugetiere in Europa.

Eine Steuerungsgruppe bestehend aus 11 professionellen Wissenschaftlern und Naturschutzmanagern leitet die Arbeit von 42 Landeskoordinatoren, die auf nationaler Ebene die Erfassung der Daten und deren Dokumentation betreuen. Tausende Menschen aus ganz Europa tragen zur Datensammlung bei.

Sponsoring ist dringend nötig, da Wildkameras, Ferngläser, Fledermausdetektoren und andere Geräte, mit deren Hilfe das Vorkommen von Säugetierarten festgestellt werden kann, angekauft werden müssen. Dies gilt vor allem für Länder, in denen kaum finanzielle Hilfe von Seiten der Regierung zu erwarten ist, die jedoch die höchste Anzahl an Säugetierarten beherbergen.

Wenn Sie den Schutz der europäischen Säugetiere unterstützen wollen, spenden Sie jetzt!

Help to protect Europe’s mammals by

Aidez à protéger les mammifères d’Europe en faisant un don maintenant

La Fondation européenne pour les mammifères (Europaen Mammal Foundation) a lancé son nouveau projet de grande envergure et à long terme, European Mammals on Maps, et fait appel au financement participatif pour l'aider à atteindre ses objectifs.

Les objectifs du projet sont de :

1. déterminer la répartition d'environ 270 espèces de mammifères en Europe sur une superficie de 11 442 500 km² et, à l'aide de ces données, publier l'Atlas des mammifères d'Europe (2e édition) en 2024. Dans l'Atlas, pour chaque espèce, seront présentés une belle photo couleur, une carte de répartition et un court texte contenant des informations intéressantes sur l’espèce rédigé par un spécialiste. Connaître la distribution des espèces est essentiel à leur protection.

2. parallèlement, stimuler l’intensification de la recherche scientifique sur les mammifères en Europe.

Le projet est géré par un Comité de Pilotage composé de 11 scientifiques professionnels et responsables de la conservation, qui coordonnent le travail des Coordinateurs Nationaux dans 42 pays. Les Coordonnateurs Nationaux supervisent les travaux menés au niveau national, principalement le suivi des mammifères. Des milliers de personnes à travers l'Europe contribuent à la collecte des données.

Il est urgent de parrainer l'achat de matériel tel que des caméras pour la faune ou des détecteurs de chauves-souris pour identifier la présence de mammifères et pour couvrir d'autres coûts. Cela est particulièrement vrai pour aider les scientifiques de pays dans lesquels l’aide gouvernementale est insuffisante, mais qui possèdent la plus grande diversité d’espèces de mammifères, dont beaucoup sont en voie de disparition.

Si vous voulez aider à protéger les mammifères d’Europe, faites un don maintenant!

Help to protect Europe’s mammals by

Scroll to top